BlogiMuu psykologityöTerveydenhoidollinen psykologityöYleinen

Työkyvynarvio – psykologilta enemmän kuin vastaus kysymykseen

Työssä tai opinnoissa suoriutumisen ongelmat, uupuminen, muistin toiminnan koetut ongelmat, epämääräiset kehon ja mielen oireet… Mistä on kyse ja kuinka eteenpäin?

Vuonna 2019 yli kolmannes Kelan maksamista sairauspäivärahoista liittyi mielenterveyden häiriön aiheuttamaan työkyvyttömyyteen. Mielenterveysongelmat haastavat työkykyä erityisesti nuorempien työikäisten joukossa ja ovat naisilla yleisin sairauspoissaolon syy. Syytä tälle kehitykselle ei tarkkaan tiedetä mutta psykologit mielen toiminnan asiantuntijoina ovat keskeinen osa työkyvyn arviointia ja kuntoutusta.

Psykologin lausunto työkyvystä on psyykkisiin tekijöihin keskittyvä tilannekuvaus, joka täydentää lääkärin tekemää työkyvynarviota. Psykologin tutkimuksen perusteella voidaan eritellä asiakkaan tilanteen taustasyitä ja suunnitella kuntoutumisen askeleita mahdollisimman osuvasti. Lääkärin antaman tutkimustehtävän ohessa myös asiakas itse voi muotoilla kysymyksiä, joihin toivoo saavansa tutkimuksessa vastauksen. Psykologi vastaa myös näihin pohdintoihin ja siten tarjoaa asiakkaalle kokemuksen kuulluksi ja autetuksi tulemisesta.

Moni terveydenhuollon asiakas päätyy psykologin vastaanotolle ensimmäistä kertaa elämässään juuri työkyvynarviota tehtäessä. Kokemus oman itsen tarkastelusta mielenterveysalan ammattilaisen vastaanotolla voi olla uusi ja jännittäväkin. Psykologin ammattitaitoa on siksi luoda turvallinen yhteistyön ilmapiiri, jossa ajallisesti tiiviin yhteistyön aikana saadaan tarpeeksi kattava käsitys asiakkaan tilanteesta.

Haastatellen tehty opinto- ja työhistorian sekä elämäntilanteen kartoitus tuottaa jo paljon tietoa mutta olennainen osa tutkimusta ovat myös psykologiset testimenetelmät. Tiedolliset kyvyt kuten päättelytaidot, muistitoiminnot ja oppimiskyky muodostavat raamit, joiden puitteissa henkilön on mahdollista toimia työssä tai opinnoissa. Työkykyyn vaikuttavat kuitenkin usein yhtä merkittävästi myös henkilön psyykkiset rakenteet ja mahdolliset oireet tai häiriöt. Tarpeen mukaan tutkimukseen voidaan sisällyttää myös tunne-elämää ja persoonallisuutta tarkastelevia menetelmiä.

Psykologin tutkimuksessa asiakkaan tilanne ongelmineen ja vahvuuksineen piirtyy esiin ammattilaisen ja asiakkaan yhteistyön tuloksena. Palautevaiheessa olennaista on antaa asiakkaalle itselleen ymmärrettävässä muodossa tieto siitä, millaisena työkyky ja siihen vaikuttavat tekijät näyttäytyvät tutkimuksen perusteella. On esimerkiksi tyypillistä, että asiakkaan käsitys itsestään oppijana perustuu vuosia sitten koululaisena koettuihin epämiellyttäviin tilanteisiin, joilla on ollut vaikutusta sittemmin tehtyihin uravalintoihin ja jopa asiakkaan itsetuntoon. Monille asiakkaille syntyy tutkimuksen kautta myös parempi ymmärrys siitä, että työelämän vaatimilla tiedollisilla kyvyillä ja tunne-elämällä on yhteys toisiinsa. Esimerkiksi työikäisilläkin tyypillinen pelko muistisairaudesta voi hellittää jos käy ilmi, että asiakkaan kokemat keskittymisen ja muistamisen ongelmat johtuvat pitkäaikaisesta tunne-elämän kuormituksesta yksityiselämässä.

Psykologi osaa pohjustaa työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen onnistunutta jatkoa silloinkin kun asiakkaan näkemys tilanteestaan ei ole täysin yhtenevä ammattilaisten arvioon nähden. Erityisesti monimutkaisemmissa tilanteissa voi olla merkityksellistä, että tutkimustuloksia käsitellään kahdella palautekerralla, sillä omaa itseä koskevan tiedon vastaanottaminen ja lausunnon sisällön omaksuminen on kelle tahansa haastavaa. Psykologin tutkimus onkin aina tarpeenmukaisesti räätälöity kokonaisuus.

Laadukkaasti tehdystä psykologin tutkimuksesta lähettävä taho saa paitsi vastauksen kysymykseensä myös kannanoton siihen kuinka tilanteesta olisi hyödyllisintä jatkaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä huomioiden asiakkaan kuormitustekijät, voimavarat ja motivaatio. Psykologin lausunto on suoraan hyödynnettävissä työkykyä arvioivan lääkärin kuntoutussuunnitelmineen. Tutkittavalle itselleen psykologin tutkimus on parhaimmillaan terapeuttinen interventio eli psyykkistä kuormaa keventävä kokemus epävarmassa elämäntilanteessa.

Kirjoittaja on Poijun kanssa yhteistyötä tekevä psykologi Nora Hänninen.