Terveydenhoidollinen psykologityö

Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija

Psykologi on käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden saada apua helposti lähipalveluna. Psykologin asiantuntijuutta hyödynnetään oppilaitostyössä laajasti. Koulupsykologin työ mielletään usein yksilökohtaiseksi opiskeluhuoltotyöksi, kuten tukikeskusteluiksi kriisitilanteissa tai tutkimuskäynneiksi oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa.

Yksilökohtaisen työn lisäksi psykologin asiantuntijuutta hyödynnetään yhteisöllisessä työssä, kuten erilaisissa ryhmätoiminnoissa, joiden avulla pyritään edistämään lapsen ja nuoren hyvinvointia ja osallisuutta. Psykologin ainutlaatuinen asiantuntemus on muiden käytössä myös koulun sisäisten tai ulkoisten konsultaatioiden kautta.

Psykologin tarjoama tuki muun muassa sosiaalisten taitojen harjoitteluun, oppimisvaikeuksien tukemiseen tai maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integrointiin mahdollistaa sen, että opettajat voivat keskittyä ensisijaiseen opetus- ja kasvatustyöhönsä.

Koulupsykologin palvelujen saatavuus on turvattu lailla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) velvoittaa kuntia järjestämään koulupsykologipalvelut kaikille kuntansa alueella sijaitsevien peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille näiden kotipaikasta riippumatta (9 §). Psykologin vastaanotolle on päästävä seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa saman tai viimeistään seuraavan päivän aikana (15 §). Lain mukaan psykologipalvelut kattavaa opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosta tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona (3 §).

Laista huolimatta kuntien välillä on suuria eroja siinä, miten psykologipalvelut on järjestetty. Joissakin kunnissa koulupsykologien resurssit ovat riittävät, kun taas joissain kunnissa opiskelijat ja opettajat jäävät ilman psykologin palveluja.

Lapsille ja nuorille suunnatusta ennaltaehkäisevästä työstä säästäminen aiheuttaa kunnille lopulta suuremmat kustannukset. Ilman koulupsykologipalveluja tunne-elämän ongelmia ja oppimisvaikeuksia arvioidaan erikoissairaanhoidossa, joiden palvelut tulevat huomattavasti kunnan koulupsykologin virkatyötä kalliimmaksi. Kun erikoissairaanhoidon resurssi kuluu perustasolla hoidettavissa olevaan työhön, jonot kasvavat, hoidon saaminen viivästyy eikä erikoissairaanhoito voi toteuttaa omaa perustehtäväänsä. Hoidon viivästyessä tilanteet voivat muuttua monimutkaisemmiksi sekä pidempää hoitoa ja kuntoutusta vaativiksi. Jos hoidon saaminen on vaikeaa tai lähetteet palautetaan palvelua vailla olevalle perustasolle, ongelmat jäävät todennäköisesti hoitamatta.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että tarkoituksenmukainen tuki voi auttaa ehkäisemään neurologisten vaikeuksien muuttumista psykiatrisiksi sairauksiksi. Pitkittyessään psyykkiset ongelmat voivat aiheuttaa myös neurologisia muutoksia. Ennaltaehkäisevässä työssä tarvitaan koko yhteisön tukea, jonka suunnittelussa psykologilla on merkittävä rooli ja johon jokaisella lapsella on lain mukaan oikeus.

Kirjoittajat ovat Poijun psykologit Laura Fränti ja Elise Wass

Vastaa